تبلیغات
اسطرلاب
اسطرلاب

 وزینا السماء الدنیا بزینة الکواکب

در نمایی از عالم  گوشه ای از بیکران آفرینش و عظمت خالق یکتای ان را به تماشا مینشینیمنوشته شده در تاریخ نهم بهمن 89 توسط ثاقب